კანდიდატი დაბალანსების მომსახურების მიმწოდებელი

კანდიდატი დაბალანსების მომსახურების მიმწოდებელი ელექტროენერგეტიკული საწარმოების სია, რომელთაც 2021 წლის 1 მარტამდე უნდა გაიარონ ავტომატური (საკვალიფიკაციო ტესტირების გარეშე) კვალიფიკაცია:

საწარმოს დასახელებაელექტროსადგურიდადგმული სიმძლავრე (მგვტ.)
შპს "ვარდნილჰესების კასკადი" ვარდნილიჰესი220
შპს "ენგურჰესი"ენგურჰესი1300
სს "ხრამჰესი I" ხრამჰესი№1113
სს "ხრამჰესი II" ხრამჰესი№2110
სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია" გუმათჰესი69,5
შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“შუახევიჰესი179
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ" ჟინვალჰესი130
შპს "ვარციხე 2005" ვარციხეჰესი184
სს "ენერგო-პროჯორჯიაგენერაცია" ძევრულჰესი80
სს "ენერგო-პროჯორჯიაგენერაცია" ლაჯანურჰესი113,7
სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია" შაორჰესი40,32
სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია" ზაჰესი36,8
შპს "გარდაბნის თბოსადგური 2" კ.ც.თ.ს. №2230

სია გამოქვეყნებულია „ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის N58 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.

სიით წარმოდგენილი ელექტროენერგეტიკული საწარმოების მიერ დაბალანსების მომსახურების მიწოდება განხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად დამტკიცებული ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (კომისია) მიერ დამტკიცებული საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის წესებისა და კომისიის მიერ დამტკიცებული სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

იხილეთ დაწვრილებითი ინფორმაცია