ქსელთან მიერთება

გადამცემ ქსელთან მიერთების საკითხები რეგულირდება „ქსელის წესების“ II თავით (სემეკის 2010 წლის 17 აპრილის N10 დადგენილება „ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ).

იხილეთ ბმული „ქსელის წესებისთვის“

მომხმარებლებისთვის