ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის მომსახურების სტანდარტული ხელშეკრულება

ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის მომსახურების სტანდარტული ხელშეკრულება მოიცავს შემდეგ მუხლებს:

მუხლი 1. ზოგადი პირობები

მუხლი 2. ტერმინოლოგია

მუხლი 3. სტანდარტული პირობების გამოყენების ფარგლები

მუხლი 4. სტანდარტულ პირობებთან მიერთება

მუხლი 5. მხარეთა ვალდებულებები

მუხლი 6. მომსახურების საპროგნოზო მოცულობა

მუხლი 7. ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის მომსახურების ღირებულება

მუხლი 8. ანგარიშსწორება და ელექტროენერგიის აღრიცხვა

მუხლი 9. გადახდის გარანტიები

მუხლი 10. მხარეთა პასუხისმგებლობა

მუხლი 11. მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის მომსახურების მოპოვების აღდგენის პირობები

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

მუხლი 13. ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის მომსახურების შეწყვეტის ან/და შეჩერების პირობები

მუხლი 14. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტა

მუხლი 15. სტანდარტული პირობების ძალაში შესვლის თარიღი და ხანგრძლივობა

მუხლი 16. დამატებითი პირობები