მიმართვის წესი

როგორც კი ბაზრის ოპერატორი დაარეგისტრირებს პირდაპირ მომხმარებელს ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საბითუმო ბაზარის მონაწილედ, პირდაპირი მომხმარებელი ავტომატურად ხდება ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის გადაცემის მომსახურების სტანდარტული ხელშეკრულებების მხარე, რომელიც დადგენილია ცალკე მარეგულირებელი კომისიის მიერ. http://esco.ge/index.php?article_id=47&clang=0

თუ პირდაპირ მომხმარებელს დისპეტჩერიზაციის და გადაცემის მომსახურებების შეძენა სურს არასტანდარტული წესით, პირდაპირ დისპეტჩერიზაციის და გადაცემის ლიცენზიანტებისგან, მას შესაბამისად შეუძლია მიმართოს სსე-ს და მასთან გააფორმოს დისპეტჩერიზაციისა და გადაცემის მომსახურების გაწევის შესახებ ხელშეკრულება.