მონაცემები ელექტროენერგეტიკული სისტემიდან

საქართველოს ენერგოსისტემაში წარმოდგენილია ჰიდრო, თბო და ქარის ელექტროსადგურები. ამჟამად საქართველოს ენერგოსისტემის დადგმული ჯამური სიმძლავრე წარმოადგენს 4598,3 მგვტ. აქედან:

 • ჰიდროსადგურები 3396,2 მგვტ:
  • წყალსაცავიანი ჰესები 1993,1 მგვტ;
  • სეზონური ჰესები 1098,3 მგვტ;
  • მცირე ჰესები (<15 მგვტ) 304,8 მგვტ.
 • თბოელექტროსადგურები 1181,4 მგვტ:
  • ორთქლის ტურბინებით 572,0 მგვტ;
  • კომბინირებული ციკლის 486,2 მგვტ;
  • გაზოტურბინა 110,0 მგვტ;
  • ნახშირი 13,2 მგვტ.
 • განახლებადი (გარდა წყალისა) 20,7 მგვტ:
  • ქარის ელექტროსადგური 20,7 მგვტ.

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა დაკავშირებულია მეზობელ ქვეყნებთან შემდეგი მაღალი ძაბვის სისტემათაშორისი ხაზებით:

სისტემათაშორისი ხაზები:

ქვეყანა კავშირი, ეგხ, დასახელებანომ. ძაბვა (კვ)
GE<--> AM„ალავერდი"220
   
GE<--> AZ„გარდაბანი -1"330
GE<--> AZ„გარდაბანი -2"330
GE<--> AZ„მუხრანის ველი"500
   
GE<--> RU„კავკასიონი"500
GE<--> RU„სალხინო"220
GE<--> RU„ჯავა"110
GE<--> RU„ნაკადული"110
   
GE<--> TR„მესხეთი"*400
GE<--> TR„აჭარა"220

* დაკავშირებულია მუდმივი დენის ჩანართით

მომხმარებლებისთვის