სავარაუდო ხარჯებისა და შემოსავლების გამოთვლა ელექტროენერგიის ექსპორტიორებისთვის