2017-06-05 

ლუქების აღრიცხვის მონაცემებში ტექნიკური შეცდომების დაფიქსირების, მათი გასწორებისა და პრევენციის უზრუნველყოფის წესი

გთხოვთ, იხილოთ ბრძანება „ელექტროენერგიის აღრიცხვის კვანძების კომპონენტებზე სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ გამოყენებული ლუქების აღრიცხვის მონაცემებში ტექნიკური შეცდომების დაფიქსირების, მათი გასწორებისა და პრევენციის უზრუნველყოფის წესის“ დამტკიცების თაობაზე: ბრძანება N262

მომხმარებლებისთვის