ინფორმაცია ზედა დონის ესკაა სისტემასთან დადასტურებულად თავსებადი ელექტროენერგიის მრიცხველების შესახებ

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული ,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების “მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გაცნობებთ, რომ სსე-ს ზედა დონის ესკაა სისტემას გააჩნია კომპანია NiK-ის პროგრამული უზრუნველყოფა NovaSyS-ი. თავსებადი მრიცხველების ჩამონათვალი გთხოვთ, იხილოთ მიმაგრებული ფაილის სახით.

მომხმარებლებისთვის