სისტემის აღდგენა ნულოვანი მდგომარეობიდან

გადამცემი ქსელის ნაწილობრივი ან სრული ჩაქრობის დროს, აღდგენისთვის აუცილებელია ისეთი სადგურების არსებობა (სისტემის ნულოვანი მდგომარეობიდან აღდგენის განმახორციელებელი ელექტროსადგურები), რომელთაც შესწევთ უნარი, გადაცემის სისტემის ოპერატორის მიერ შესაბამისი მითითებების მიღებიდან არაუმეტეს 1 საათის ვადაში (გარედან ელექტროენერგიის მიღების გარეშე), განახორციელონ ელექტროსადგურის გაშვება და ავტონომიურად მომხმარებლის დატვირთვა და ქსელთან მიერთება.

დღევანდელი მდგომარეობით, 2021 წელს ჩატარებული ტესტირებიდან გამომდინარე, სისტემის ნულოვანი მდგომარეობიდან გაშვების განხორციელება გსო-ს შეუძლია შემდეგი ელექტროსადგურების მეშვეობით:

1. „ხრამჰესი-1“;

სისტემის ნულოვანი მდგომარეობიდან აღდგენის ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები