სისტემის აღდგენა ნულოვანი მდგომარეობიდან

გადამცემი ქსელის ნაწილობრივი ან სრული ჩაქრობის დროს, აღდგენისთვის აუცილებელია ისეთი სადგურების არსებობა (სისტემის ნულოვანი მდგომარეობიდან აღდგენის განმახორციელებელი ელექტროსადგურები), რომელთაც შესწევთ უნარი, დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ შესაბამისი მითითებების მიღებიდან არაუმეტეს 1 საათის ვადაში (გარედან ელექტროენერგიის მიღების გარეშე), განახორციელონ ელექტროსადგურის გაშვება და ავტონომიურად მომხმარებლის დატვირთვა და ქსელთან მიერთება.

დღევანდელი მდგომარეობით, 2020 წელს ჩატარებული ტესტირებიდან გამომდინარე, სისტემის ნულოვანი მდგომარეობიდან გაშვების განხორციელება გსო-ს შეუძლია შემდეგი ელექტროსადგურების მეშვეობით:

1. კომბინირებილი ციკლის თბოელექტროსადგური 2 (კცთს-2);

2. ხრამი-1 (სს „ხრამჰესი-1“);

3. დარიალი ჰესი (სს „დარიალი ენერჯი);

4. ჟინვალჰესი (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“);

5. ენგურჰესი (შპს „ენგურჰესი);

სისტემის ნულოვანი მდგომარეობიდან აღდგენის ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები