ძაბვის კონტროლი

ელექტროენერგეტიკული სისტემის საიმედოობის, მთლიანობისა და მასზე მიერთებული ელექტრომოწყობილობა-დანადგარების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის გსო გადამცემ ქსელში არსებულ ძაბვებს აკონტროლებს კანონმდებლობით დადგენილ ზღვრებში.