დამატებითი/სასისტემო მომსახურება

სისტემურ მომსახურება მნიშვნელოვანია გადამცემი ქსელის გამართულად ფუნქციონირებისათვის და ისინი, ასევე, განსაზღვრავენ ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მოწოდების ხარისხს. გსო-ს ახორციელებს შემდეგ სისტემურ მომსახურებას:

ა) სიხშირის შენარჩუნების რეზერვი (პირველადი რეზერვი);

ბ) სიხშირის აღდგენის რეზერვი (მეორეული რეზერვი);

გ) ჩანაცვლების რეზერვი (მესამეული რეზერვი);

დ) ძაბვის რეგულირება;

ე) სისტემის აღდგენა ნულოვანი მდგომარეობიდან.