ელექტროენერგიის აღრიცხვის წესები

ელექტროენერგიის აღრიცხვასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ, 2010 წლის 17 აპრილის N10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესებით“. ქსელის წესები არეგულირებს:

  • ენერგეტიკული სექტორის მონაწილეთა ელექტროენერგიის აღრიცხვასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობებს;
  • ელექტროენერგიის აღრიცხვის კვანძების მოწყობასთან, აღრიცხვის მონაცემების გამოსახვასთან, შეგროვებასთან, გადაცემასა და ფორმირებასთან დაკავშირებულ წესებს;
  • აღრიცხვის მოწყობილობებისთვის განსაზღვრულ ტექნიკურ და საექსპლოატაციო მოთხოვნებს;
  • აღრიცხვის მოწყობილობების სერტიფიკაციის, ტესტირების და შემოწმების მოთხოვნებს;
  • ზედა დონის ესკაა სისტემის მოწყობისა და ადმინისტრირების მოთხოვნებს;
  • ესკაას სისტემის მოწყობისა და ადმინისტრირების მოთხოვნებს.

მომხმარებლებისთვის