სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: რისკების დირექტორი

2. სამუშაოს აღწერა:
• რისკების მართვისა და შიდა კონტროლის დეპარტამენტის (შემდგომში -დეპარტამენტი) წლიური საოპერაციო გეგმის შედგენა და დასამტკიცებლად წარდგენა გენერალური დირექტორისთვის.

• ბიუჯეტის გეგმის შედგენა დეპარტამენტისათვის.

• რისკების მართვის შიდა დოკუმენტაციის შექმნისა და განახლების პროცესის ზედამხედველობა.

• რისკების ყოველდღიური გამოვლენისა და შეფასებისთვის საჭირო სისტემებისა და პროცესების დანერგვის მონიტორინგი.

• რისკების მართვის პოლიტიკის შესაბამისად, რისკების მართვის სისტემების და პროცესების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

• დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ინდივიდუალური KPI-ების შესრულების მონიტორინგი.

• დეპარტამენტის თანამშრომლების სამოტივაციო გეგმის შედგენა.

• სსე-ს საოპერაციო ეფექტურობის, ფინანსური სტაბილურობის საზიანო პოტენციური საფრთხეების აღიარება და მათი მიტიგაციის ზომების შეთავაზება უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობისათვის.

• ბიუჯეტის/ახალი პროექტების/ახალი პროცესების/ინვესტიციების ფორმალიზების პროცესში მონაწილეობა, რათა განსაზღვროს, შეაფასოს და წამოაყენოს რისკის მიტიგაციის ღონისძიებები.

• მთავარი რისკების შესახებ პროცესზე რისკზე პასუხისმგებელი პირების ინფორმირება და რისკთან დაკავშირებული გეგმების შედგენა და სტრუქტურული ერთეულებისთვის/ხელმძღვანელობისთვის მეთოდოლოგიური მხარდაჭერის აღმოჩენა ფაქტობრივი ზომების შემუშავებაში.

• რისკის მიტიგაციის პროცესის სტატუსის მონიტორინგი.

• რეალიზებული და გამოვლენილი რისკებისა და კონტროლის მექანიზმების პერიოდული ანგარიშის შედგენა და წარდგენა დირექტორთა საბჭოსა და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის, რათა ისინი გაერკვნენ ყველაზე მნიშვნელოვან რისკებში.

• დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული სამუშაოს ანგარიშის გენერირება და წარდგენა გენერალური დირექტორისთვის.

• ბიზნესის უწყვეტობის გეგმის ტესტირების შედეგების წარდგენა გენერალური დირექტორისთვის.

• რისკის მართვის ცნობადობის ამაღლების ტრენინგების ჩატარება თანამშრომლებში ინფორმაციის გავრცელების და კომუნიკაციის წახალისების მიზნით, რათა იცოდნენ, ვის დაუკავშირდნენ რისკის რეალიზების სცენარის შემთხვევაში.

• რისკების დირექტორმა უნდა წარმოადგინოს სხვადასხვა ზომა სსე-ში რისკის კულტურის დონის ასამაღლებლად.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
• უმაღლესი განათლება - მაგისტრის ხარისხი ფინანსებში, ბიზნესის ადმინისტრირებაში, ეკონომიკაში, რისკის მართვაში ან მონათესავე სფეროში.
• ანალოგიურ თანამდებობაზე (რისკის მენეჯერი, შიდა კონტროლის სპეციალისტი, შიდა აუდიტორი, შესაბამისობის მენეჯერი) მუშაობის მინიმუმ ხუთწლიანი გამოცდილება.
• დოკუმენტირების, კომუნიკაციის, პრეზენტაციის და მართვის ბრწყინვალე უნარები.
• ინგლისური ენის ცოდნა საშუალოზე უკეთ.
• კომპიუტერთან მუშაობის უნარები (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Visio).
• სასურველია რისკის მართვაში სერტიფიცირება, მაგალითად, PRM, FRM, ORM, ISO31000, CRMA ან ეკვივალენტური სერტიფიკატების ფლობა.
4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: რისკების მენეჯერი

2. სამუშაოს აღწერა:
• სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებისათვის მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა სსე-ს წინაშე მდგარი რისკების გამოვლენასა და შეფასებაში რისკების მართვისა და შიდა კონტროლის დეპარტამენტის წლიური გეგმის შესაბამისად.

• მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა, რათა განხორციელდეს გამოვლენილი რისკების შესახებ ანგარიშის მომზადება და წარდგენა პროცესზე პასუხისმგებელი პირისთვის/ დირექტორისთვის და მთავარი რისკებისთვის სამოქმედო გეგმების განხილვა.

• რისკების მიტიგაციის დამტკიცებული გეგმების განხორციელების მონიტორინგი და სტატუსის შესაბამისად განახლება.

• რისკის რეესტრის განახლება და სსე-ს წინაშე მდგარი მთავარი რისკებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება.

• რისკის რეალიზების შემთხვევაში, მისი ანალიზი, შეტყობინება პროცესში ჩართული მხარეებისთვის გამომწვევი მიზეზების გაანალიზების მიზნით, ინფორმაციის მოძიება მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ და რისკის შემთხვევის რეგისტრირება მონაცემთა ბაზაში.

• რისკების დირექტორის დაუყოვნებლივ ინფორმირება დიდი გავლენის მქონე რისკის გამოვლენის ან რეალიზების შემთხვევაში.

• ჩატარებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მომზადება და რისკების დირექტორისთვის წარდგენა განსახილველად.

• რისკის მართვის ცნობადობის ამაღლების ტრენინგებში მონაწილეობა, რომელთა მიზანია თანამშრომლებში ინფორმაციის გავრცელება და კომუნიკაციის წახალისება, რათა იცოდნენ, ვის დაუკავშირდნენ რისკის რეალიზების სცენარის შემთხვევაში.

• დაგეგმილი ინდივიდუალური KPI-ების შესრულებისთვის კონტროლი და ანგარიშგება.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
• უმაღლესი განათლება - ბაკალავრი ან უფრო მაღალი ხარისხი ფინანსებში, ბიზნესის ადმინისტრირებაში, ეკონომიკაში ან მონათესავე სფეროში.
• მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილება ანალოგიურ თანამდებობაზე.
• დოკუმენტირების და კომუნიკაციის ბრწყინვალე უნარები.
• ინგლისური ენის ცოდნა საშუალოზე უკეთ.
• კომპიუტერთან მუშაობის უნარები (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Visio).
• სასურველია რისკის მართვაში სერტიფიცირება, მაგალითად, PRM, FRM, ORM, ISO31000, CRMA ან ეკვივალენტური სერტიფიკატების ფლობა.
4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.
სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: შიდა კონტროლის მენეჯერი

2. სამუშაოს აღწერა:
• შიდა კონტროლის ჩარჩოს გაანალიზება, პოლიტიკისა და მთავარი რისკების ჩათვლით, რათა უზრუნველყოს, რომ სსე-ს ჰქონდეს ადეკვატური კონტროლის მექანიზმები ანგარიშგებაში, პროცესებსა და ბიზნეს ოპერაციებში უნებლიე თუ წინასწარგანზრახული შეცდომების თავიდან ასაცილებლად.
• სსე-ს კონტროლის მექანიზმების განსაზღვრა და შეფასება რისკების მართვისა და შიდა კონტროლის დეპარტამენტის წლიური გეგმის შესაბამისად.

• კონტროლის სისტემის სქემის ტესტირების ჩატარება პროცესში ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობით. შიდა კონტროლის სისტემის მეშვეობით სტრუქტურულ ერთეულს ასევე შეუძლია თავისი კონტროლის მექანიზმების საოპერაციო ეფექტურობის პერიოდული ტესტირება.

• მონაწილეობის მიღება ბიზნესის უწყვეტობის გეგმის ტესტირების პროცესში და ანგარიშების მომზადება ჩატარებული ტესტირების პროცესის, შედეგების, გამოვლენილი შეფერხებების შესახებ და წარდგენა რისკების დირექტორისთვის და მონაწილე მხარეებისთვის.

• ბიზნეს საქმიანობასა და პროცესზე პასუხისმგებელ პირებთან თანამშრომლობა შიდა კონტროლის შეფასების შემდეგ ნაკლოვანებების აღმოფხვრის ზომების ჩატარებისა და მონიტორინგისთვის, მაკორექტირებელი ღონისძიებების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფა.

• რისკის და კონტროლის მატრიცისა და ბიზნეს პროცესის ბლოკ-სქემების განახლება.

• მონაწილეობა ახალი პროცესის/პროექტის ფორმალიზებაში, პროცესში ხარვეზების გამოვლენა და შიდა კონტროლის მექანიზმების, შესაბამისობისა და ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად შესაბამისი პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავებაზე რეკომენდაციების გაცემა.

• ჩატარებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მომზადება და რისკების დირექტორისთვის წარდგენა განსახილველად.

• დაგეგმილი მთავარი ბიზნეს ამოცანების (KBO) შესრულების კონტროლი და ანგარიშგება.
• სსე-ში შიდა კონტროლის სისტემის შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტაციის შემუშავება და განახლება, მათი შესაბამისობის უზრუნველყოფა შიდა კონტროლის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
• უმაღლესი განათლება - ბაკალავრი ან უფრო მაღალი ხარისხი ფინანსებში, ბიზნესის ადმინისტრირებაში, ეკონომიკაში ან მონათესავე სფეროში.
• მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილება ანალოგიურ თანამდებობაზე.
• დოკუმენტირების და კომუნიკაციის ბრწყინვალე უნარები.
• ინგლისური ენის ცოდნა საშუალოზე უკეთ.
• კომპიუტერთან მუშაობის უნარები (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Visio).
• სასურველია რისკის მართვაში სერტიფიცირება, მაგალითად, PRM, FRM, ORM, ISO31000, CRMA, Lean, Six Sigma, Process improvement ან ეკვივალენტური სერტიფიკატების ფლობა.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: გარემოს დაცვის სამსახურის სტაჟიორი

2. ფუნქციები და მოვალეობები:
• გარემოსდაცვითი დოკუნტაციის შედგენა, განხილვა და თანხმობის მოპოვების პროცესის მართვა.

• გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციით დადგენილი პირობების შესრულების მონიტორინგი.
• კომპანიის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის მომზადება/შემუშავება და გარემოსდაცვითი საკითხების მართვა და კოორდინაცია.

• ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის“ შესაბამისად კომპანიის მასშტაბით ყველა სახის ნარჩენის აღრიცხვა- ინვენტარიზაცია, ნარჩენების მართვის კოდექსით მოთხოვნილი ნარჩენების მართვის გეგმების მომზადება და დადგენილ ვადებში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის წარდგენა.

• ნარჩენების მართვის გეგმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესის მონიტორინგი.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

• უმაღლესი განათლება (სასურველია საბუნებისმეტყველო დარგში).
• სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა.
• გამართული წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია.
• უცხო ენა – ინგლისური (პრიორიტეტული).
• კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამები.
• ანალიტიკური აზროვნება.
• სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.
• დროის ეფექტურად განაწილების უნარი.
• ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი.
• პრობლემების ანალიზის, სწრაფი რეაგირების უნარი.
• განვითარებისკენ სწრაფვა.
• ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

6. სტაჟირების ვადა არის 3 თვე და სტაჟირება არის ანაზღაურების გარეშე.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: პროექტების ნებართვების სამსახურის სტაჟიორი

2. ფუნქციები და მოვალეობები:

• სს.“საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ელექტროგადამცემ ქსელებთან, მათ შორის მაღალი/საშუალო ძაბვის საჰაერო ხაზებთან და ქვესადგურებთან დაკავშირებით, მიმდინარე ან/და დაგეგმილი პროექტების ნებართვების აღების საკითხების უზრუნველყოფა, სანებართვო პირობების განხორციელების/შესრულების პროცესის ზედამხედველობა.

• სასწავლო პროგრამის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის ფარგლებში შეისწავლოს და განიხილოს სამშენებლო/სანებართვო საქმიანობასთან დაკავშირებული საქართველოში არსებული კანონმდებლობა, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და საერთაშორისო კონვენციები, ინსტრუქციები და ვალდებულებები, რათა ნებართვების მიღებისას და პროექტების განხორციელების პროცესში ნებისმიერი საქმიანობა წარიმართოს ზემოაღნიშნული დაწესებული ნორმების ფარგლებში.

• უზრუნველყოს და კოორდინაცია გაუწიოს სათანადო სამსახურებიდან, ნებართვების მიღებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების და მასალების მოპოვება და მათი სათანადო უწყებებში გაგზავნა.

• ზედამხედველობა გაუწიოს მიღებული ნებართვების პირობების შესრულებას.

• კომუნიკაცია აწარმოოს შიდა სტრუქტურულ ერთეულებთან და ქსელების/რეგიონალურ ხელმძღვანელებთან, რათა გააცნოს სანებართვო პირობები და ვალდებულებები.

• შეასრულოს ზემოაღნიშნული საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმძღვანელისგან მიღებული სხვა მითითებები.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

• უმაღლესი განათლება (სასურველია ინჟინერიის ან სამართლის დარგში);
• სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა;
• გამართული წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია;
• უცხო ენა – ინგლისური (პრიორიტეტული);
• კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამები;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
• დროის ეფექტურად განაწილების უნარი;
• ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი;
• პრობლემების ანალიზის, სწრაფი რეაგირების უნარი;
• განვითარებისკენ სწრაფვა;
• ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი;

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

6. სტაჟირების ვადა არის 3 თვე და სტაჟირება არის ანაზღაურების გარეშე.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: სატყეო სამსახურის სტაჟიორი

2. ფუნქციები და მოვალეობები:

• სსე-ს მიმდინარე/დაგეგმილ პროექტებთან დაკავშირებით ტყითსარგებლობის ნებართვების მოპოვების პროცესის მართვა.

• სახელმწიფო ტყის ფონდში და მის გარეთ განაკაფის წარმოება, შესაბამის სამინისტროებთან და სხვადასხვა სახის ნებართვების გამცემი უწყებების წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა.

• სსე-ს მიერ მომზადებული ხე-ტყის აღრიცხვის და კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციას (ტყის აღრიცხვის უწყისი და სხვა), განხილვა მინიტორინგი.

• სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვის ორგანოს მოთხოვნის შესაბამისად ტყით სარგებლობის უფლებას საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

• უმაღლესი განათლება (უპირატესობა მიენიჭებათ სატყეო მეურნეობის სპეციალისტებს);
• სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა;
• გამართული წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია;
• უცხო ენა – ინგლისური (სასურველია);
• კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამები;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
• დროის ეფექტურად განაწილების უნარი;
• ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი;
• პრობლემების ანალიზის, სწრაფი რეაგირების უნარი;
• განვითარებისკენ სწრაფვა;
• ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი;

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

6. სტაჟირების ვადა არის 3 თვე და სტაჟირება არის ანაზღაურების გარეშე.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: მონაცემთა მართვისა და მონიტორინგის სამსახურის სტაჟიორი

:2. ფუნქციები და მოვალეობები

• საერთაშორისო და შიდა პროექტების შესახებ მონაცემთა ბაზების წარმოება და შემდგომი მართვა-კოორდინაცია, მონიტორინგი, რომელიც მოიცავს დეპარტამენტის მიერ შესრულებული თუ შესასრულებელი სამუშაოს ერთ მონაცემთა სისტემაში თავმოყრას.

• დეპარტამენტის კვარტალური გეგმების შესრულების მონიტორინგი, შესაბამისი რეპორტის მომზადება და წარდგენა სსე-ს ტოპ მენეჯმენტისათვის.

• დეპარტამენტის ოპერაციულ სისტემაში/პროგრამაში მონაცემების მართვა და შეჯამება.

• საერთაშორისო და შიდა პროექტების შესახებ მონაცემთა ბაზის შექმნა/წარმოება.

• პროექტების ფარგლებში კერძო მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებთან დადებული ყველა ტიპის ხელშეკრულების მონიტორინგი.

• საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლების მონიტორინგი სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების (სამსახურებრივ მივლინების) პერიოდში.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

• უმაღლესი განათლება (სასურველია ინჟინერიის, სოციალური მეცნიერებების ან სამართლის დარგში);
• სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა;
• გამართული წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია;
• უცხო ენა – ინგლისური (პრიორიტეტული);
• კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამები;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
• დროის ეფექტურად განაწილების უნარი;
• ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი;
• პრობლემების ანალიზის, სწრაფი რეაგირების უნარი;
• განვითარებისკენ სწრაფვა;
• ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი;

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

6. სტაჟირების ვადა არის 3 თვე და სტაჟირება არის ანაზღაურების გარეშე.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: რეგისტრაციის სამსახურის სტაჟიორი

2. ფუნქციები და მოვალეობები:

• პროექტების ზემოქმედების არეალში მოქცეული სახელმწიფო მიწის ნაკვეთების იდენტიფიკაცია.

• მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია სახელმწიფოს სახელზე.

• კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის განსახორციელებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება პროექტების ფარგლებში.

• საკუთრების რეგისტრაციის პროცესის მონიტორინგი.

• საერთაშორისო პროექტების განთვისების ზოლის რეგისტრაციის მონიტორინგი.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

• უმაღლესი განათლება (სასურველია სამართლის დარგში);
• სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა;
• გამართული წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია;
• უცხო ენა – ინგლისური (პრიორიტეტული);
• კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამები;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
• დროის ეფექტურად განაწილების უნარი;
• ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი;
• პრობლემების ანალიზის, სწრაფი რეაგირების უნარი;
• განვითარებისკენ სწრაფვა;
• ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი;

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

6. სტაჟირების ვადა არის 3 თვე და სტაჟირება არის ანაზღაურების გარეშე.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: სოციალური საკითხების მართვის სამსახურის სტაჟიორი

2. ფუნქციები და მოვალეობები:

• მონაწილეობის მიღება განსახლების მომზადებისა და დაგეგმვის ეტაპზე მოსახლეობასთან და დაინტერესებულ მხარეებთან გამართულ კონსულტაციების პროცესში, ზემოქმედების მასშტაბის, განსახლების პროცედურების, უძრავი ქონების რეგისტრაციის, საკომპენსაციო უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული და სხვა საჭირო ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

• კონტრაქტორი კომპანიიდან მიღებული განსახლების სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსიის განხილვაში და ამზადებს შენიშვნებსა და წინადადებებს დონორი ორგანიზაციების მიერ დადგენილი წესების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

• განსახლების სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვერსიის და მისი დანართების განხილვა.

• ზემოქმედებულ პირთან შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, ნასყიდობის, სხვისი საკუთრებით სარგებლობის და სხვა სახის ხელშეკრულებების გაფორმება.

• საკომპენსაციო, სხვისი საკუთრებით სარგებლობის (სერვიტუტი) და ნასყიდობის ხელშეკრულებების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის სამსახურებში გაგზავნა.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

• უმაღლესი განათლება (სასურველია ინჟინერიის, სოციალური მეცნიერებების ან სამართლის დარგში);
• სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა;
• გამართული წერითი და ზეპირი კომუნიკაცია;
• უცხო ენა – ინგლისური (პრიორიტეტული);
• კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამები;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
• დროის ეფექტურად განაწილების უნარი;
• ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი;
• პრობლემების ანალიზის, სწრაფი რეაგირების უნარი;
• განვითარებისკენ სწრაფვა;
• ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი;

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

6. სტაჟირების ვადა არის 3 თვე და სტაჟირება არის ანაზღაურების გარეშე.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.