სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: მუშა

2. ფუნქციები (უფლება-მოვალეობები).

• სათაო ოფისში და საჭიროების შემთხვევაში კომპანიის სხვა შენობებში არსებული საოფისე ინვენტარის მატერიალური ფასეულობების (მაგიდა, სკამი, სავარძელი, კარადა, სეიფი, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა ტვირთების) გადაზიდვა-დასაწყობების უზრუნველყოფა.

• ოფისში შემოსული სხვადასხვა სახის საქონლის დატვირთვა-გადმოტვირთვა, შემოზიდვა და სართულებზე გადანაწილება.

• ოფისში არსებული ინვენტარის გადაადგილება.

• უფროსის დავალების შესაბამისად ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარი ინვენტარის გამოტანა და გადაზიდვა.

• ფუნქციების შესრულება სსე-ის მატერიალური ქონება-ფასეულობის დაუზიანებლად.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

• საშუალო განათლება

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 22 მაისის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: გამტარუნარიანობის განაწილების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

2. სამუშაოს აღწერა:

• ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის და ტრანზიტის ხელშეკრულებებისა და მოცულობების მონიტორინგის პროცესებში მონაწილეობის მიღება.
• ბაზრის წესებისა და აუქციონის წესებით განსაზღვრული პროცედურების შესაბამისად განაცხადების მიღება-შემოწმების პროცესში მონაწილეობის მიღება.
• ელექტროენერგიის იმპორტის/ექსპორტის/ტრანზიტის დაწყებიდან, SCADA-ს და ალფა-ცენტრის მონაცემებზე დაყრდნობით, განხორციელებულ იმპორტ-ექსპორტის მონაცემების საათობრივი მონიტორინგის/ანალიზის სისწორის შემოწმება და შესაბამისი ანგარიშის წარდგენა ხელმძღვანელთან.
• ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის და ტრანზიტის ყოველდღიური გეგმა-გრაფიკების მიღება, დახარისხება, კონსოლიდირებული ცხრილის მომზადება და შესაბამის განყოფილებებთან გადაგზავნა.
• თვის/წლის ჭრილში საპროგნოზო ელექტროენერგიის იმპორტ/ექსპორტის ჯამური მოცულობების განსაზღვრის პროცესში მონაწილეობის მიღება და შესაბამის სამსახურებთან ერთად მისი შეთანხმება.
• ელ.ენერგიის იმპორტ-ექსპორტის და ტრანზიტის ყოველდღიური გეგმა-გრაფიკების GSE-Plan პროგრამაში ასახვა.
• სისტემათაშორისო ხაზების გამტარუნარიანობის განაწილების პროცესის წარმართვა, ელექტროენერგიის იმპორტ/ექსპორტის გრაფიკების შეთანხმება და ელექტროენერგიის იმპორტ/ექსპორტის განხორციელების პროცესის მონიტორინგი, შესაბამისი ინფორმაციის მომზადება.
• ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ ყოველდღიური ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი კვალიფიციური საწარმოებისთვის.
• საჭიროების მიხედვით შიდა და გარე კორესპონდენციის მომზადება ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის საშუალებით.
• ხელმძღვანელის მიერ მეზობელი ქვეყნების სისტემის ოპერატორებთან შეთანხმების შემდეგ, შევსებული გენერაციის ავტომატური კონტროლის (AGC) აპლიკაციის და მომზადებული გრაფიკის შემოწმება მეზობელ ენერგოსისტემებთან ელექტროენერგიის გადადინებების შესახებ.
• საბალანსო ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად საქმიანობების ადაპტირება/უზრუნველყოფა.
• სისტემის ოპერირების, საბალანსო პროდუქტების, გენერაცია-მოხმარების დაგეგმვის და დეპარტამენტის სხვა საქმეების შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების ათვისება.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

• უმაღლესი განათლება.
• MS Office პროგრამის ცოდნა.
• ენერგოსისტემაში მუშაობის მინიმალური გამოცდილება – 3 წელი.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2022 წლის 26 მაისის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.