2016-01-05 

გადამცემი ქსელის ტექნიკური აღრიცხვის წესების შესახებ

„გადამცემი ქსელის ტექნიკური აღრიცხვის (გადაცემის ლიცენზიატების ქვესადგურებში ელექტროენერგიის ბალანსის გამოანგარიშების მიზნით) მოწყობის „ექსპლოატაციაში მიღებისა და შემოწმების/ინსპექტირების პროცედურებისა და წესების“ დამტკიცების თაობაზე, 2015 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება N568.

2016-04-11 

გადამცემი ქსელის ტექნიკური აღრიცხვის წესების შესახებ

„გადამცემი ქსელის ტექნიკური აღრიცხვის (გადაცემის ლიცეზიატების ქვესადგურებში ელექტროენერგიის ბალანსის გამოანგარიშების მიზნით) მოწყობის, ექსპლოატაციაში მიღებისა და შემოწმების/ინსპექტირების პროცედურებისა და წესების“დამტკიცების თაობაზე, 2015 წლის 31 დეკემბრის N568 ბრძანებაში შეტანილი იქნა ცვლილები.

გთხოვთ, იხილოთ 28.04.2016 წლის ბრძანება N251 „31.12.2015 წლის N568 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

მომხმარებლებისთვის