დამოუკიდებელი აუდიტის ყოველწლიური დასკვნა

შენიშვნა:
განხორციელდა წინა საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსური ანგარიშგებების გადაანგარიშება და შესაბამისი ცვლილებები ასახულია 2020 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში.