2016-11-18 

ს.ს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“აცხადებს აუქციონს

მის ბალანსზე რიცხული, ავტოტრანსფორმატორებიდან დემონტირებული, 3 ერთეული ტვირთის ქვეშ ძაბვის მარეგულირებელი მოწყობილობების (რპნ), აუქციონის წესით (ერთ ლოტად) გაყიდვის მიზნით

აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს.

მესაკუთრე: ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;

ქონების ადგილმდებარეობა: დემონტირებული მოწყობილობები განთავსებულია ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ საკუთრებაში არსებულ ნავთლუღისა და მისაქციელის მატერიალურ ტექნიკურ ბაზებში.

ინფორმაცია გასაყიდი ქონების შესახებ:

1. PHOA-110/800 Y1 - საინვენტარო #001068, განთავსებულია ნავთლუღის მატერიალურ

ტექნიკურ ბაზაში. 1 კომპლექტი შედგება:

-რპნ-ის მექანიზმი-1ც.

-რპნ-ის ამძრავი-1ც.

რპნ-ის ლილვი-2ც.

რედუქტორი - 1ცალი;

2. PHOA-110/1000 Y1 - საინვენტარო #31243, განთავსებულია მისაქციელის მატერიალურ ტექნიკურ ბაზაში. 1 კომპლექტი შედგება:

-რპნ-ის მექანიზმი-1ც.

-რპნ-ის ამძრავი-1ც.

-რპნ-ის ლილვი-2ც.

- რედუქტორი - 1ცალი.

3. SAV3-1600-245-013-N - საინვენტარო #33387, განთავსებულია მისაქციელის მატერიალურ ტექნიკურ ბაზაში. 1 კომპლექტი შედგება:

-რპნ-ის მექანიზმი-1ც.

-რპნ-ის ამძრავი-1ც.

-რპნ-ის ლილვი-2ც.

- რედუქტორი - 1ცალი.

აღნიშნული დემონტირებული მოწყობილებების მთლიანი ჯამური ღირებულება შეადგენს: 29 500 (ოცდაცხრა ათას ხუთასი) ლარს (დღგ–ს ჩათვლით);

აუქციონში მონაწილეობის „ბე“: 3 000 (სამი ათასი) ლარი;

აუქციონის „ბიჯის“ ოდენობა: 1 500 (ათას ხუთასი) ლარი;

მონაწილის ბილეთის ფასი: 50 (ორმოცდაათი) ლარი.

თანხის გადახდის ვადები: მყიდველი ვალდებულია აუქციონის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს მის მიერ აუქციონზე დასახელებული ქონების საბოლოო გასაყიდი ფასი.

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად სააუქციონო კომისიას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) შევსებული განაცხადი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას აუქციონში მონაწილეზე და განსაკარგი ქონების დასახელებას, ლოტის ნომერს და საწყის საფასურს;

ბ) „ბე“-ს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ საანგარიშსწორებო ანგარიშზე (ს.ს ,,თიბისი ბანკი“-ს ცენტრალური ფილიალი ბანკის კოდი: TBCBG E22 ანგარიშის #GE02TB0600000102467636 საიდენტიფიკაციო კოდი 204995176) ან საბანკო გარანტია;

გ) მონაწილის ბილეთის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები;

დ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტი) მონაცემები (ქსეროასლები) (ფიზიკური პირის შემთხვევაში);

ე) ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობა, (რწმუნებულება) თუ იგი მოქმედებს სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის სახელით. იურიდიული პირები დამატებით წარმოადგენენ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლებს (წესდება, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, პარტნიორთა (აქციონერთა) კრების ოქმი ან სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი (წესდების შესაბამისად) აუქციონში მონაწილეობის შესახებ).

ინფორმაცია განაცხადების მიღების შესახებ:

აუქციონი ჩატარდება 2017 წლის 24 ივლისს 15:00 საათზე, აუქციონის ჩატარების მისამართი: ქ.თბილისი, ბარათაშვილის ქ. #2, IV სართული, სააქტო დარბაზი.

აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 14 ივლისიდან 2017 წლის 24 ივლისის ჩათვლით 12.00 სთ-დან 15.00 სთ-მდე, შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ბარათაშვილის ქ. #2, III სართული, ოთახი #307, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია.

დამატებითი ინფორმაცია:

სააუქციონო კომისიის ზონარგაყრილ დავთარში (ჟურნალში) განაცხადის რეგისტრაციისა და მონაწილის ბილეთის შეძენის მომენტიდან, განმცხადებელი იძენს აუქციონში მონაწილის სტატუსს. მონაწილის ბილეთის ფასი შეადგენს 50 ლარს, რომელიც ასევე უნდა იქნეს გადახდილი ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ზემოაღნიშნულ ანგარიშზე.

აუქციონში გამარჯვებულის (მყიდველის) მიერ გადახდილი „ბეს“ თანხა ჩაითვლება ქონების საბოლოო გასაყიდი ფასის გადახდისას. სხვა მონაწილეებს, აუქციონში მონაწილეობის, აუქციონზე ვერ გამარჯვების შემთხვევაში გადახდილი „ბეს“ თანხა უბრუნდებათ უკან.

მონაწილეს უფლება აქვს „ბე“-ს დაუკავებლად წერილობით უარი განაცხადოს აუქციონში მონაწილეობაზე, მხოლოდ განაცხადების მიღების პერიოდში – 2017 წლის 14 ივლისიდან 2017 წლის 24 ივლისის ჩათვლით 15.00 სთ-მდე. სხვა შემთხვევაში – აუქციონზე გამოუცხადებლობა, ან აუქციონში მონაწილეობის არ მიღება – გადახდილი „ბეს“ თანხა უკან არ უბრუნდება.

აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ობიექტის მაქსიმალური გასაყიდი ფასის (არანაკლებ საწყისი სააუქციონო ღირებულებას დამატებული ერთი ბიჯის ოდენობა) გადახდა.

აუქციონის ორგანიზება ხორციელდება ს.ს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” 07.11.2011წ #291 ბრძანებით დამტკიცებული „ს.ს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების გაყიდვის, აგრეთვე დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის, წესის“ შესაბამისად.

აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ ასევე იხილოთ, ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ინტერნეტ გვერდზე: www.gse.com.ge

ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

საკონტაქტო პირი: გიორგი ოდიშვილი

ტელეფონი: ქალაქის–2–510–281 მობილურის 577 240–233

კომუნიკაცია