ჩვენი პრინციპები

სსე-ს შესყიდვების პრინციპები უზრუნველყოფს, რომ შესყიდვებთან დაკავშირებული ყველა საქმიანობა განხორციელდეს ყველა მთავარი დაინტერესებული პირისთვის გამჭვირვალედ და გასაგებად. სსე ყოველთვის მოქმედებს საქმიანი ურთიერთობების პრაქტიკის შესაბამისად, რაც უზრუნველყოფს ყველა ინსტანციაში მაღალ ბიზნეს-ეთიკურ სტანდარტებს და კონტრაქტორების მიმართ თანაბარ მოპყრობას.

შესყიდვების სისტემა ეფუძნება შემდეგ მთავარ პრინციპებს:

  • გამჭვირვალობა
  • მთლიანობა
  • ხარჯების ეფექტურობა
  • პირდაპირობა
  • სამართლიანობა
  • კონკურენცია
  • ანგარიშვალდებულება

სსე-ს შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის მთავარი მარეგულირებელი დოკუმენტია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი.

შესყიდვების შესახებ წესები ხელმისაწვდომია ერთიანი საინფორმაციო სისტემის საქონლის, სამუშაოების და მომსახურების საჯარო შესყიდვების ნაწილში მისამართზე: www.procurement.gov.ge. მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ხილვა შეგიძლიათ სექციაში: როგორ გავხდე კონტრაქტორი