სამართლებრივი ჩარჩო

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის, ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონით, ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებით, ქსელის წესებით და მარეგულირებელი ორგანოსა და საქართველოს მთავრობის მიერ ზემოაღნიშნული კანონმდებლობის საფუძველზე გაცემული სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით.