ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირების რეესტრიდან

,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ დაფუძნებულ იქნა 2002 წლის 12 ნოემბერს.

დოკუმენტები