ინფორმაცია მთლიანი დატვირთვის შესახებ (მუხლი:3)

ინფორმაცია მოხმარების ელემენტის გათიშვის შესახებ (მუხლი:4)

წლით ადრე პროგნოზირების ზღვარი (მუხლი:5)

გადამცემი ქსელის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ინფორმაცია (მუხლი:6)

გადამცემი ქსელის გათიშვების შესახებ ინფორმაცია (მუხლი:7)

ზონათაშორისი გამტარუნარიანობის შეფასებასა და შეთავაზებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია (მუხლი:8)

სატენდერო ზონებს შორის გამტარუნარიანობის საპროგნოზო და შეთავაზებული მოცულობები (მგვტ) თითოეული მიმართულების მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ ადგილი აქვს კოორდინირებულ წმინდა გამტარუნარიანობის პრინციპზე დაფუძნებულ გამტარუნარიანობის განაწილებას.

თვით ადრე შეთავაზებული სიმძლავრის მოცულობა / ბაზრის მიერ მოთხოვნილი და უკვე განაწილებული სიმძლავრე

ზონათაშორისი გამტარუნარიანობის გამოყენებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია (მუხლი:9)

ნომინირებული მთლიანი გამტარუნარიანობა (მუხლი 9.1 )

ელექტროენერგიის წარმოების პროგნოზირება (მუხლი:11)

ელექტროსადგურებისა და ენერგობლოკის/აგრეგატების მზადყოფნის შესახებ ინფორმაცია (მუხლი:12

ფაქტიური გენერაცია (მუხლი:13)