საერთაშორისო ურთიერთობები

გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კავკასიის რეგიონში ენერგეტიკულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული ამოცანების გადაჭრის პროცესში, რაც მეზობელ ქვეყნებს შორის ელექტროენერგიის მიმოცვლას გულისხმობს. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ცდილობს კავკასიის რეგიონის ენერგეტიკულ ბაზარზე მნიშვნელოვანი მოთამაშე იყოს. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის შემდგომი ინტეგრაციის კუთხით, ჩვენ ვთანამშრომლობთ მეზობელ პარტნიორებთან თურქეთის რესპუბლიკაში, რუსეთის ფედერაციაში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, რაც უზრუნველყოფს, როგორც საიმედო და უსაფრთხო ოპერირებას, ელექტროენერგიის ექსპორტს, იმპორტს და ტრანზიტს, ასევე ავარიულ სიტუაციებში ურთიერთდახმარებას.

ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციისა და მასთან ჰარმონიზაციის კუთხით, ერთის მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას, მის წევრ სახელმწიფოებსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების, მეორეს მხრივ, კი ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს მიერთების შესახებ ოქმის შესაბამისად (მესამე ენერგეტიკული პაკეტით გათვალისწინებული პირობებისა და მოთხოვნების დაცვით).

ელექტროენერგიის ბაზრის სტრუქტურის ორგანიზებისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო მიწოდების უზრუნველყოფის სფეროში გამოცდილების გაზიარებისა და საქართველოს ენერგეტიკული კანონმდებლობის ევროკავშირის მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციის მიზნით, სსე ცდილობს თანამშრომლობა გააღრმავოს მთელი ევროკავშირის მასშტაბით მოქმედ გადამცემი სისტემის ოპერატორებთან.

ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ გადამცემი სისტემის ოპერატორების ევროპულ ქსელთან (ENTSO-E). 2017 წლის 21 ივნისს, სსე-მ ENTSO-E-ში დამკვირვებელი წევრის სტატუსის მოპოვების მიზნით, წარადგინა აპლიკაცია.

საქართველო (სსე) რუსეთის ფედერაციასთან, სომხეთთან და ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან ერთად, აქტიურად არის ჩართული ჩრდილოეთი-სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის განვითარების შესაძლებლობების კვლევის პროცესში.