ელექტროენერგეტიკული უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდები

სსე-ს აქვს მინიჭებული ელექტროენერგიის საიდენტიფიკაციო კოდების ადგილობრივი გაცემის ოფისის სტატუსი (LIO), რომელიც გასცემს EIC კოდებს და განსაზღვრავს მხარეების როლს საქართველოს ბაზარზე მონაწილე ყველა მხარისთვის.
საქართველოში გაცემული ყველა EIC კოდები იწყება 65-ით, რომელიც სსე-ს ENTSO-E- სგან აქვს მინიჭებული.
საიდენტიფიკაციო კოდების გამცემი ოფისების ჩამონათვალი.

რეგისტრაციის განაცხადის ფორმა

გაცემული EIC კოდების ჩამონათვალი

ელექტროენერგეტიკული უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდები

X- ტიპის კოდი გაიცემა საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე არსებული დაბალანსებაზე პასუხიმგებელი პირების იდენტიფიცირებისთვის.
Y- ტიპის კოდი გაიცემა საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე არსებული დაბალანსების ჯგუფების იდენტიფიცირებისთვის.
Z - ტიპის კოდი გაიცემა საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე არსებული დაბალანსების ჯგუფის, ქსელზე მიერთების, აღრიცხვის მონაცემების იდენტიფიცირების.
W- ტიპის კოდი გაიცემა საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე არსებული ელექტროენერგიის წარმოების ობიექტის/აღჭურვილობის იდენტიფიცირებისთვის.
T- ტიპის კოდი გაიცემა ტრანსასაზღვრო ხაზების და შიდა ხაზების იდენტიფიცირებისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ