შვილობილი კომპანია

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ არის თურქეთში დაფუძნებული კომპანიის - ,,ქარჩალ ენერჯის“ 99%-ანი წილის მფლობელი.