ძირითადი მაჩვენებლები

ქვემოთ მოცემულია ცხრილები ძირითადი მაჩვენებლებით და კოეფიციენტებით, რომლებიც ეყრდნობა სსე-ს აუდიტის დასკვნის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს. თანხა მოცემულია ათას ლარებში.

ძირითადი მაჩვენებლები2015 201620172018201920202021
საოპერაციო შემოსავალი104 341120 159133 370 227 050235 010181 865297 224
EBITDA *69 23773 57091 851 112 669 142 123 106 533 195 188
ცვეთა და ამორტიზაცია-50 350-51 801-56 010-46 924-45 121-47 362-64 526
საოპერაციო მოგება18 88721 769 35 84165 74597 00259 171 130 662
ფინანსური ხარჯი (საკურსო ზარალის ჩათვლით)-136 695-96 756-108 792-26 739 -80 852 -260 51497 495
მოგება მოგების გადასახადამდე-115 169-71 773 -70 207 46 78530 745-37 516234 794
სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში-113 332-79 737 -70 24746 74330 702-47 866234 661
სულ აქტივები1 144 4971 272 3451 101 5401 129 9651 172 2681 386 6311 490 333

* საოპერაციო მოგებას დამატებული ცვეთა და ამორტიზაცია

ძირითადი კოეფიციენტები2015201620172018201920202021
გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე-11%-6%-12%9%3%-3%19%
უკუგება კაპიტალზე-74%-77%-40%37%37%-51%155%
კაპიტალის წილი13%8%16%11%7%7%10%
EBITDA მარჟა66%61%69%50%60%59%66%
აქტივების ბრუნვა9%9%12%20%20%13%20%

ძირითადი კოეფიციენტების განმარტება:

გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე = მოგება მოგების გადასახადამდე / (მთლიან აქტივებს - მიმდინარე ვალდებულებები)

უკუგება კაპიტალზე = სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში / სულ კაპიტალზე

კაპიტალის წილი = სულ კაპიტალი / სულ აქტივები

EBITDA მარჟა = EBITDA / საოპერაციო შემოსავალი

აქტივების ბრუნვა = საოპერაციო შემოსავალი / სულ აქტივები