ძირითადი მაჩვენებლები

ქვემოთ მოცემულია ცხრილები ძირითადი მაჩვენებლებით და კოეფიციენტებით, რომლებიც ეყრდნობა სსე-ს აუდიტის დასკვნის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს. თანხა მოცემულია ათას ლარებში.

ძირითადი მაჩვენებლები2016201720182019202020212022
საოპერაციო შემოსავალი120 159133 370 227 050235 010181 865297 224346 172
EBITDA *73 57091 851 112 669 142 123 106 533 195 188 239 545
ცვეთა და ამორტიზაცია-51 801-56 010-46 924-45 121-47 362-64 526-71 178
საოპერაციო მოგება21 769 35 84165 74597 00259 171 130 662 168 367
ფინანსური ხარჯი (საკურსო ზარალის ჩათვლით)-96 756-108 792-26 739 -80 852 -260 51497 495-42 013
მოგება მოგების გადასახადამდე-71 773 -70 207 46 78530 745-37 516234 794304 444
სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში-79 737 -70 24746 74330 702-47 866234 661304 223
სულ აქტივები1 272 3451 101 5401 129 9651 172 2681 386 6311 490 3331 700 765

* საოპერაციო მოგებას დამატებული ცვეთა და ამორტიზაცია

ძირითადი კოეფიციენტები2016201720182019202020212022
გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე-6%-12%9%3%-3%19%21%
უკუგება კაპიტალზე-77%-40%37%37%-51%155%61%
კაპიტალის წილი8%16%11%7%7%10%30%
EBITDA მარჟა61%69%50%60%59%66%69%
აქტივების ბრუნვა9%12%20%20%13%20%20%

ძირითადი კოეფიციენტების განმარტება:

გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე = მოგება მოგების გადასახადამდე / (მთლიან აქტივებს - მიმდინარე ვალდებულებები)

უკუგება კაპიტალზე = სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში / სულ კაპიტალზე

კაპიტალის წილი = სულ კაპიტალი / სულ აქტივები

EBITDA მარჟა = EBITDA / საოპერაციო შემოსავალი

აქტივების ბრუნვა = საოპერაციო შემოსავალი / სულ აქტივები