ძირითადი მაჩვენებლები

ქვემოთ მოცემულია ცხრილები ძირითადი მაჩვენებლებით და კოეფიციენტებით, რომლებიც ეყრდნობა სსე-ს აუდიტის დასკვნის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს. თანხა მოცემულია ათას ლარებში.

ძირითადი მაჩვენებლები20142015 20162017201820192020
საოპერაციო შემოსავალი86 210104 341120 159133 370 227 050235 010181 865
EBITDA *49 49669 23773 57091 851 112 669 142 123 106 533
ცვეთა და ამორტიზაცია-51 122-50 350-51 801-56 010-46 924-45 121-47 362
საოპერაციო მოგება-1 62618 88721 769 35 84165 74597 00259 171
ფინანსური ხარჯი (საკურსო ზარალის ჩათვლით)-27 083-136 695-96 756-108 792-26 739 -80 852 -260 514
მოგება მოგების გადასახადამდე3 654-115 169-71 773 -70 207 46 78530 745-37 516
სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში3 572-113 332-79 737 -70 24746 74330 702-47 866
სულ აქტივები1 078 3911 144 4971 272 3451 101 5401 129 9651 172 2681 386 631

* საოპერაციო მოგებას დამატებული ცვეთა და ამორტიზაცია

ძირითადი კოეფიციენტები2014201520162017201820192020
გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე0%-11%-6%-12%9%3%-3%
უკუგება კაპიტალზე1%-74%-77%-40%37%37%-51%
კაპიტალის წილი24%13%8%16%11%7%7%
EBITDA მარჟა57%66%61%69%50%60%59%
აქტივების ბრუნვა8%9%9%12%20%20%13%

ძირითადი კოეფიციენტების განმარტება:

გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე = მოგება მოგების გადასახადამდე / (მთლიან აქტივებს - მიმდინარე ვალდებულებები)

უკუგება კაპიტალზე = სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში / სულ კაპიტალზე

კაპიტალის წილი = სულ კაპიტალი / სულ აქტივები

EBITDA მარჟა = EBITDA / საოპერაციო შემოსავალი

აქტივების ბრუნვა = საოპერაციო შემოსავალი / სულ აქტივები