ძირითადი მაჩვენებლები

ქვემოთ მოცემულია ცხრილები ძირითადი მაჩვენებლებით და კოეფიციენტებით, რომლებიც ეყრდნობა სსე-ს აუდიტის დასკვნის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს. თანხა მოცემულია ათას ლარებში.

ძირითადი მაჩვენებლები2017201820192020202120222023
საოპერაციო შემოსავალი133 370 227 050235 010181 865297 224346 172339 354
EBITDA *91 851 112 669 142 123 106 533 195 188 239 545210 087
ცვეთა და ამორტიზაცია-56 010-46 924-45 121-47 362-64 526-71 178-72 300
საოპერაციო მოგება35 84165 74597 00259 171 130 662 168 367 128 975
ფინანსური ხარჯი (საკურსო ზარალის ჩათვლით)-108 792-26 739 -80 852 -260 51497 495-42 013-64 361
მოგება მოგების გადასახადამდე-70 207 46 78530 745-37 516234 794304 444 84 969
სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში-70 24746 74330 702-47 866234 661304 223 85 104
სულ აქტივები1 101 5401 129 9651 172 2681 386 6311 490 3331 700 7651866924

* საოპერაციო მოგებას დამატებული ცვეთა და ამორტიზაცია

ძირითადი კოეფიციენტები2017201820192020202120222023
გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე-12%9%3%-3%19%21%6%
უკუგება კაპიტალზე-40%37%37%-51%155%61%14%
კაპიტალის წილი16%11%7%7%10%30%32%
EBITDA მარჟა69%50%60%59%66%69%62%
აქტივების ბრუნვა12%20%20%13%20%20%18%

ძირითადი კოეფიციენტების განმარტება:

გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე = მოგება მოგების გადასახადამდე / (მთლიან აქტივებს - მიმდინარე ვალდებულებები)

უკუგება კაპიტალზე = სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში / სულ კაპიტალზე

კაპიტალის წილი = სულ კაპიტალი / სულ აქტივები

EBITDA მარჟა = EBITDA / საოპერაციო შემოსავალი

აქტივების ბრუნვა = საოპერაციო შემოსავალი / სულ აქტივები