ამოცანები და ფასეულობები

ჩვენი მისია

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მისიაა ელექტროენერგიის გადაცემის უსაფრთხო, საიმედო, ეკონომიკურად დასაბუთებული, ეფექტიანი და ყველა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი სისტემის განვითარება, შენარჩუნება და მართვა.

ჩვენი სტრატეგიული ამოცანებია:

  • ქსელის საიმედოობის ამაღლება;
  • რეგიონში ელექტროენერგიით ვაჭრობის ხელშეწყობა;
  • ფინანსური მდგრადობის შენარჩუნება;
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა;
  • ორგანიზაციის ეფექტიანობის ამაღლება;
  • კომპანიის კომერციულად ორიენტირება და ორგანიზაციული კულტურის შესაბამისად გარდაქმნა.