2016-07-01 

ელექტროენერგიის მრიცხველებიდან/ჩამწერი მოწყობილობებიდან აღრიცხვის მონაცემების ამოღებისა და გადაცემის წესი

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (შემდგომში „კომისია“) 17.04.2014 წლის N10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ 69-ე მუხლის მე-4 პუნქტის და კომისიის 16.07.2015 წლის N38/3 გადაწყვეტილების შესაბამისად, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-მ 2016 წლის 30 ივნისის N382 ბრძანებით დაამტკიცა „ელექტროენერგიის მრიცხველებიდან/ჩამწერი მოწყობილობებიდან აღრიცხვის მონაცემების ამოღებისა და გადაცემის წესი“.

გთხოვთ, იხილოთ ბრძანება N382.

მომხმარებლებისთვის