2016-12-30 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის წერტილებისთვის სპეციალური საიდენტიფიკაციო ნომრების (კოდების) მინიჭების შესახებ

„ელექტროენერგიის აღრიცხვის წერტილისათვის სპეციალური საიდენტიფიკაციო ნომრის (კოდის) მინიჭების მეთოდოლოგიის“ მე-10 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-მ, როგორც დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატმა, შეადგინა და 2016 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით არსებულ ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე ელექტროენერგიის აღრიცხვის წერტილებს (მათ შორის გენერატორების და საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორების აღრიცხვის წერტილებს) მიანიჭა სპეციალური საიდენტიფიკაციო ნომრები (კოდები).

გთხოვთ, იხილოთ დანართი „ელექტროენერგიის აღრიცხვის წერტილების საიდენტიფიკაციო ნომრების (კოდების) ერთიანი რეესტრი“

მომხმარებლებისთვის