განცხადებები

2014-05-20 

ინფორმაცია აღრიცხვის კვანძების ზედა დონის „ესკაა სისტემა“-ში ჩართვის/დაკავშირების დამადასტურებელი ტექნიკური დოკუმენტის (მაძიებლის გარდა შემთხვევებში) ფორმის და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს N77 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ 321 მუხლის 1-ლი პუნქტის მოთხოვნის გათვალისწინებით და სსე-ს 2014 წლის 16 მაისის N124 ბრძანების შესაბამისად გთხოვთ იხილოთ თანდართული აღრიცხვის კვანძების ზედა დონის „ესკაა სისტემა“-ში ჩართვის/დაკავშირების დამადასტურებელი ტექნიკური დოკუმენტის (მაძიებლის გარდა შემთხვევებში) ფორმა და მისი გაცემის წესი; გთხოვთ, იხილოთ დანართი; კვალიფიციური საწარმოს მიერ მოთხოვნის წერილის პროექტის და შესავსები საინფორმაციო ფორმის ელექტრონული ვერსიები ასევე თანდართულია; გთხოვთ, იხილოთ წერილის პროექტი.

კვალიფიციურ საწარმოებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ელ.ენერგიის აღრიცხვის კვანძების ზედა დონის ესკაა სისტემაში ჩართვის, ასევე ზედა დონის „ესკაა სისტემა“-ში ჩართვის/დაკავშირების დამადასტურებელი ტექნიკური დოკუმენტის მოთხოვნისა და გაცემის საკითხებთან დაკავშირებით სსე-ს მხრიდან საკონტაქტო პირები არიან:

დავით დგებუაძე (მობილური: +995-577-10-40-28; ქალაქი: +995-0-322-510-397;

david.dgebuadze@gse.com.ge

დიანა მახარობლიძე (მობილური: +995-577-102-156; ქალაქი: +995-0-322-510-305;

diana.makharoblidze@gse.com.ge

კომუნიკაცია