2014-05-02 

ინფორმაცია ელექტროენერგიის აღრიცხვის კვანძების ზედა დონის ესკაა სისტემასთან დაკავშირებულობის შესახებ

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული ,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების “მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილი.

მომხმარებლებისთვის