სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2017 წლის ივლისის მდგომარეობით:

სულ განხილული განაცხადები34
გაცემული შეთავაზება22
დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული8
უარი მიერთებაზე2
მიმდინარე განაცხადები1
მოითხოვა განუხილველად დატოვება1

მომხმარებლებისთვის