სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით:

სულ განხილული განაცხადები37
გაცემული შეთავაზება23
დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული8
უარი მიერთებაზე2
მიმდინარე განაცხადები3
მოითხოვა განუხილველად დატოვება1

მომხმარებლებისთვის