სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2017 წლის დეკემბრის მდგომარეობით:

სულ განხილული განაცხადები45
გაცემული შეთავაზება31
დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული7
უარი მიერთებაზე2
მიმდინარე განაცხადები5
მოითხოვა განუხილველად დატოვება0

მომხმარებლებისთვის