მონაცემები ელექტროენერგეტიკული სისტემიდან

საქართველოს ენერგოსისტემაში წარმოდგენილია ჰიდრო, თბო და ქარის ელექტროსადგურები. ამჟამად საქართველოს ენერგოსისტემის დადგმული ჯამური სიმძლავრე წარმოადგენს 4097 მგვტ. აქედან:

 • ჰიდროსადგურები 3152 მგვტ:
  • წყალსაცავიანი ჰესები 1992 მგვტ;
  • სეზონური ჰესები 982 მგვტ;
  • მცირე ჰესები (<13 მგვტ) 178 მგვტ.
 • თბოელექტროსადგურები 925 მგვტ:
  • ორთქლის ტურბინებით 572 მგვტ;
  • კომბინირებული ციკლის 230 მგვტ;
  • გაზოტურბინა 110 მგვტ;
  • ნახშირი 13 მგვტ.
 • განახლებადი (გარდა წყალისა) 20 მგვტ:
  • ქარის ელექტროსადგური 20 მგვტ.
monacemebi-eleqtroenergetikuli-sistemidan-sadgurebi-GEO.png

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა დაკავშირებულია მეზობელ ქვეყნებთან შემდეგი მაღალი ძაბვის სისტემათაშორისი ხაზებით:

monacemebi-eleqtroenergetikuli-sistemidan-xazebi-GEO-small.jpg

მომხმარებლებისთვის