მონაცემები ელექტროენერგეტიკული სისტემიდან

მომხმარებლებისთვის