ქსელთან მიერთების ხელშეკრულება

ქსელთან მიერთების ხელშეკრულება ფორმდება განმცხადებელს, დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატსა და გადაცემის შესაბამის ლიცენზიატს შორის. ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებს ამზადებენ დისპეტჩერიზაციის და გადაცემის ლიცენზიატები და ამტკიცებს სემეკი.

ქსელთან მიერთების ხელშეკრულების ხანგრძლივობას განსაზღვრავენ მხარეები.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 10 მარტის #17/9 გადაწყვეტილება „გადამცემ ქსელზე მიერთების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების“ დამტკიცების შესახებ

მომხმარებლებისთვის