დამატებითი/სასისტემო მომსახურება

სისტემურ მომსახურება მნიშვნელოვანია გადამცემი ქსელის გამართულად ფუნქციონირებისათვის და ისინი, ასევე, განსაზღვრავენ ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მოწოდების ხარისხს.გსო-ს ახორციელებს შემდეგ სისტემურ მომსახურებას:

ა) სიხშირის კონტროლს;

ბ) ძაბვის კონტროლს;

გ) ელექტროენერგეტიკული სისტემის მართვას;

დ) ოპერატიულ რეზერვებს;

ე) სისტემის გაშვებას ნულიდან.