სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიებზე:

1. პოზიციის დასახელება: ინჟინერი (ISMS და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი)

2. სამუშაოს აღწერა: ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების უზრუნველყოფა.

3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

3.1. ინფორმაციული უსაფრთხოების მოსალოდნელი საფრთხეების და შემთხვევების გამოაშკარავება, ანალიზი და მართვა.

3.2. გამოვლენილი ფაქტების და შემთხვევების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცრისთვის/დეპარტამენტის უფროსისთვის წარდგენა.

3.3. ინფორმაციული უსაფრთხოების მოსალოდნელი საფრთხეების შემცირებაზე ზრუნვა.

3.4. ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შესაბამისი პოლიტიკების, სტანდარტების, წესების, ინსტრუქციების, პროცედურებისა და სხვა დოკუმენტების შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება და მათი შესრულების მონიტორინგი.

3.5. ინფორმაციის კლასიფიკაცია - ინფორმაციული აქტივების დაჯგუფება ხელმისაწვდომობის, საიმედოობის და კონფიდენციალობის ხარისხის მიხედვით.

3.6. ახალ და მიმდინარე პროექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრა და მხარდაჭერა.

3.7. უსაფრთხოების სხვადასხვა სისტემის ადმინისტრირება კომპეტენციის ფარგლებში.

3.8. სსე-ს თანამშრომელთა ცოდნის ამაღლება ზოგადი უსაფრთხოების, კიბერ უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის დაცვის საკითხებში შესაბამისი მასალის რეგულარული მიწოდებით და გაწვრთნით.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- განათლება:უმაღლესი.

- სპეციალობა: ინფორმატიკა. სპეციალიზაცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები ან რომელიმე მომიჯნავე სპეცილიზაცია (ინფორმაციული სისტემები, კომპიუტერული მეცნიერება, პროგრამული ინჟინერია, ინტერდისციპლინური ინფორმატიკა, გამოთვლითი მეცნიერებები).

- სამუშაო გამოცდელება: მინიმუმ 6 თვე შემდეგ სფეროებში: სისტემების, ქსელების, უსაფრთხოების ან მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება, ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი, ოპერატიული რისკების მართვა, IT/IS აუდიტორი.

- საინფორმაციო ტექნოლოგიების ძირითადი მიმართულებების ცოდნა.

- ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა:ქ.თბილისი

6. საკონკურსო პირობები:გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2017 წლის 30 ივნისამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილისქ. #2.

1. პოზიციის დასახელება: დისპეტჩერი (მომზადებაზე)

2. სამუშაოს აღწერა: საქართველოს ენერგოსისტემის ოპერატიული დისპეტჩერული მართვის შესწავლა და აღნიშნული საქმიანობის განსახორციელებლად მომზადება. საქმიანობას ახორციელებს "ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრის ოპერატიული მართვის სამსახურის დისპეტჩერის (მომზადებაზე) მომზადების პროგრამის" შესაბამისად.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- განათლება: უმაღლესი - ენერგეტიკოსი

- ენერგეტიკის დარგში მინიმუმ 2 წლის სამუშაო სტაჟი.

- რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2017 წლის 03 ივლისამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.