სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიებზე:

ქსელის ადმინისტრირების განყოფილების ინჟინერი

1. პოზიციის დასახელება: ქსელის ადმინისტრირების განყოფილების ინჟინერი

2. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:
2.1. ქვემოთ ჩამოთვლილი, სხვადსხვა ტიპისა და დანიშნულების ქსელების ადმინისტრირება:
•SCADA-ს შიდა კავშირის ქსელის.
• სარელეო დაცვების ქსელის.
• შიდა ადმინისტრაციული TCP/IP ქსელის.
• VOIP ქსელის.
• გარეშე ორგანიზაციებთან კავშირის ქსელის.
• საერთაშორისო კავშირის ქსელის.
2.2. ქსელებში ჩართული მოწყობილობების მუშაობის სისტემატიური მონიტორინგი.
2.3. მონიტორინგის და ლოგირების პროგრამების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
2.4. ქსელების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
2.5. ქსელის მოწყობილობების პროგრამული და აპარატურული კონფიგურირება.
2.6. ქსელში ახალი ობიეტების და მოწყობილობების დამატება.
2.7. ტექნიკურ ინციდენტებზე რეაგირება.
2.8. საჭიროების შემთხვევაში ობიექტებზე გასვლა და ადგილზე ქსელის მოწყობილობების კონფიგურირება.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
- უმაღლესი ტექნიკური განათლება
- ცოდნის დონე TCP/IP ქსელების განხრით, მინიმუმ Cisco – CCNA (სერთიფიკატი ჩაითვლება უპირატესობად).
- VOIP ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.
- Switching-ის, Routing-ის, VPN-ის პრინციპების ცოდნა.
- ქსელების უსაფრთხოების პრინციპების ცოდნა.
- მუშაობის გამოცდილება მინიმუმ 1 წელი.
- ქართული, რუსული და ინგლისური ენების საშუალო დონეზე ცოდნა.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 25 აპრილამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

ოსტატ-ელექტრიკოსი

1. პოზიციის დასახელება: ოსტატ-ელექტრიკოსი
2. სამუშაოს აღწერა: ქვესადგურის ელ-დანადგარების და მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობის მუდმივი კონტროლი, სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების შესრულება და ხელმძღვანელობა.

3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:
3.1. უზრუნველყოფს ქ/ს-ში საექსპლუატაციო და სარემონტო სამუშაოებისას ელ.დანადგარების უსაფრთხოების ტექნიკის, ტექნიკური ექსპლუატაციის, სახანძრო და ელ.დანადგართა მოწყობის წესების დაცვას.
3.2. ახორციელებს სამუშაოებს წლიური და ყოველთვიური დამტკიცებული გეგმების საფუძველზე.
3.3. ახორციელებს ქ/ს-ის ელ.დანადგარების ტექ.მდგომარეობის მუდმივ კონტროლს და ახდენს მათ პერიოდულ დათვალიერებას.
3.4. პასუხისმგებელია სააკუმულატორო ელემენტების გამართულ მუშაობაზე.
3.5. კონტროლს უწევს ელ.დანადგარების ექსპლუატაციის, რემონტის და გაწყობის დროს ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნათა შესრულებას.
3.6. ავლენს ქ/ს-ში წარმოქმნილ ყველა დარღვევას და იღებს ზომებს მათი დროულად აღმოსაფხვრელად.
3.7. ქ/ს-ის უფროსთან ერთად, შეიმუშავებს და წარადგენს ფონდების ინჟინერთან ქ/ს-ში ჩასატარებელი საექსპლუატაციო და სარემონტო სამუშაოების ნუსხას.
3.8. კონტროლს უწევს ქ/ს-ის ოპერატიული სქემის, ელ.დანადგარების და მოწყობილობების ტექ. მდგომარეობას, დამცავი და ხანძარქრობის საშუალებების არსებობას და მათ მზადყოფნას.
3.9. ახდენს სამუშაო ადგილზე აღმოჩენილ დარღვევათა გარჩევა-ანალიზს ქ/ს-ის მომსახურე პერსონალთან ერთად.
3.10. პირადად ხელმძღვანელობს და მონაწილეობს ქვესადგურის პერსონალთან ერთად მიმდინარე პროფილაქტიკურ, სარემონტო და ავარიული სამუშაოების შესრულებაში.
3.11. კონტროლს უწევს და უზრუნველყოფს, როგორც საექსპლუატაციო ასევე მოვლინებული პერსონალისათვის ქვესადგურში მიმდინარე გეგმიური და ავარიული სამუშაოების შესრულების დროს, სამუშაო ადგილის მომზადებას და ბრიგადის დაშვებას, უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით.
3.12. ქვესადგურის უფროსთან ერთად მონაწილეობას იღებს პერსონალთან მუშაობის საკითხებში როგორიცაა: ინსტრუქტაჟები, ავარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო ვარჯიშები, ტექნიკური და შრომის უსაფრთხო მეთოდების სწავლება.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
- უმაღლესი განათლება, ინჟინერ-ელექტრიკოსი.
- ელ. მოწყობილობებზე და დანადგარებზე მუშაობის მინიმუმ 5 წლის სტაჟი.
- უსაფრთხოების ტექნიკის, ექსპლუატაციის, ხანძარსაწინააღმდეგო და მის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა
წესების ღრმა ცოდნა.
- ქვესადგურის სქემის და მოწყობილობა-დანადგარების ღრმა ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისის რეგიონალური ქსელი, ქვესადგური „ნავთლუღი-220“.

6. საკონკურსო პირობები:  გასაუბრება
დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 22 აპრილამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

ახალი მომხმარებლების ქსელთან მიერთების პროექტის სპეციალისტი

1. პოზიციის დასახელება: ახალი მომხმარებლების ქსელთან მიერთების პროექტის სპეციალისტი.

2. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

2.1. ახალი მომხმარებლების ქსელთან მიერთების პროექტის მენეჯერის დავალებით და მითითებით, ტექნიკური პირობის გაცემის მომენტიდან ქსელთან მიერთების ეტაპამდე პროცესში მონაწილეობა, შესაბამისი დოკუმენტაციების სსე-ს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან შეთანხმების წარმოება.

2.2. ჩართულია ახალი ენერგეტიკული სიმძლავრეებისა და მომხმარებლების ქსელში ჩართვის ტექნიკური პირობების შესრულებისათვის საჭირო პროცესში, ასევე მონაწილეობს ტექნიკური პირობის გაცემის შემდეგ სსე-ს ნაკისრი ვალდებულების (პროექტირება, შესყიდვა, მონტაჟი და ა.შ.) შესრულების ეტაპებში და ახორციელებს მის მონიტორინგს მოწყობილობების ძაბვის ქვეშ დაყენებამდე. პროცესის მიხედვით და ახალი მომხმარებლების ქსელთან მიერთების პროექტის მენეჯერის დავალებით ათანხმებს წარმოდგენილ დოკუმენტაციებს სსე-ის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან, იღებს მონაწილეობას ქსელთან მიერთების მსურველ კომპანიასთან/პირთან შესაბამის კორესპონდენციაში, ორგანიზებას უწევს საჭიროებისამებრ შეხვედრებს, აწარმოებს შეხვედრის ოქმების ბაზის შექმნას.

2.3. ორგანიზებას უწევს ახალ მომხმარებლებთან საჭირო შეხვედრების დაგეგმვას, აწარმოებს შეხვედრის ოქმების შექმნას და დაარქივებას.

2.4. მონაწილეობს მომხმარებლების ქსელთან მიერთების კომისიის ფორმირებაში, საჭიროებისამებრ მის შემადგენლობაში.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
- უმაღლესი განათლება
- Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Project, პროგრამების ცოდნა.
- უნარი ინგლისურენოვანი მოლაპარაკების, დოკუმენტაციის წარმოებაში.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება
დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 22 აპრილამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

მორიგე ოპერატორი

1. პოზიციის დასახელება: მორიგე ოპერატორი
2. სამუშაოს დეტალური აღწერა: ქვესადგურის მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატაცია, უავარიო მუშაობის უზრუნველყოფა და ელექტროდანადგარების გამართულ მუშაობაზე კონტროლი.
3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:
3.1. ოპერატიული გადართვების სწორად შესრულება, სწორი ტექნიკური ექსპლუატაციის წარმოება და უავარიო მუშაობისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ოპერატიული გადართვის ბლანკების გამოყენება რთული ტიპიური და არატიპიური გადართვების წარმოებისა და მაბლოკირებელი მოწყობილობების უწესივრობის დროს.
3.2. აკონტროლებს მოწყობილობების ნორმალურ მუშაობას.
3.3. პერიოდულად ამოწმებს ძალოვანი ტრანსფორმატორის დატვირთვას, მუდმივი დენის, ძაბვის ნორმალურობას, სააკუმულატორო ბატარეის დროულ დამუხტვას, ჰაერ და წნევის საკონტროლო ხელსაწყოების გამართულ მუშაობას, მათ სწორ ექსპლუატაციას თანახმად ინსტრუქციისა, ზეთის დონეს და ტემპერატურას ზეთსავსე აპარატურაში და ტრანსფორმატორებში, იზოლაციის კონტროლის ხელსაწყოებს, ქვესადგურის საკუთარი მოხმარების ქსელის ნორმალურ მდგომარეობას, საჰაერო და ელეგაზურ ამომრთველებში ჰაერისა და ელეგაზის წნევების შესაბამისობას გარემო ტემპერატურასთან ცვლის ჩაბარებისას, ავარიული განათების მდგომარეობას, მზომი და საკონტროლო ხელსაწყოების მდგომარეობას.
3.4. იღებს ჩვენებებს ელ.ენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყოებიდან და შეაქვს სპეციალურ ჟურნალში. აღრიცხვის წრედებში რაიმე სახის უწესივრობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობებს შესაბამის სამსახურებს.
3.5. ახორციელებს დანადგარების დათვალიერებას შესაბამის მინაერთზე მომხდარი მოკლე ჩართვის შემდეგ, ამინდის მკვეთრად შეცვლის პირობებში /ნისლი, ქარბუქი, წვიმა და ა.შ/.
3.6. იღებს ზომებს დათვალიერებისას დანადგარებზე შემჩნეული დაზიანებების აღმოსაფხვრელად და ქ/ს-ის უფროსს და დისპეტჩერს ატყობინებს აღნიშნულის შესახებ, მორიგეს უფლება აქვს გამორთოს დანადგარი ცენტრალურ დისპეტჩერთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავარიის დროს საშიშროება ემუქრება ადამიანის სიცოცხლეს ან ქვესადგურის დანადგარს.
3.7. გამანაწილებელ მოწყობილობაში ყველა გადართვას აწარმოებს დისპეტჩერის განკარგულებით.
3.8. სარელეო დაცვის ბრიგადის მიერ სამუშაოს დამთავრების შემდეგ მორიგე ვალდებულია გაეცნოს მართვის ფარის ჟურნალში ჩანაწერს ჩატარებული სამუშაოს შესახებ, ამის შემდეგ იგი აწარმოებს სამუშაოს მიღებას ბრიგადის პასუხიმგებელი ხელმძღვანელისაგან, გულდასმით ათვალიერებს სამუშაო ადგილს, ეცნობა რელეების დანაყენებს და დარწმუნდება რა ნორმალურობაში – ხელს აწერს სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ჟურნალში. მორიგეს უფლება აქვს დააყენოს ძაბვის ქვეშ შეკეთებიდან გამოყვანილი დანადგარი დისპეტჩერთან შეთანხმებით მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს პასუხისმგებელი პირის ჩანაწერი დანადგარის მდგომარეობის წიგნში იმის შესახებ, რომ დანადგარი შეკეთებიდან მიღებულია და მისი ჩართვა მუშაობაში შეიძლება.
3.9. ავარიის შემთხვევაში ქვესადგურის მორიგე მაშინვე აცნობს ავარიის შესახებ ცენტრალურ დისპეტჩერს, ქ/ს-ის უფროსს და ასრულებს მათ ყველა განკარგულებას, რომელიც ავარიის ლიკვიდაციას შეეხება და მოქმედებს ავარიული ინსტრუქციის შესაბამისად.
3.10. თუ ავარიის დროს არ არის კავშირი ცენტრალურ დისპეტჩერთან, მორიგე ავარიის ლიკვიდაციას ახდენს ავარიების ლიკვიდაციის ინსტრუქციისა და საწარმოო ინსტრუქციის შესაბამისად, და ამავე დროს ყოველგვარ ღონეს ხმარობს ცენტრალურ დიპეტჩერთან კავშირის დასამყარებლად და ამ კავშირის დამყარების შემთხვევაში მოახსენებს კავშირის უქონლობის პერიოდში ყველა ჩატარებულ ოპერაციაზე.
3.11. ავარიის ლიკვიდაციის შემდგომ აკეთებს დაწვრილებით ჩანაწერებს ოპერატიულ ჟურნალში ავარიის წარმოშობის, მიმდინარეობის, ლიკვიდაციის, დანადგარის დაზიანების, სარელეო დაცვის, ავტომატიკის, სიგნალიზაციის აპარატურის და ჰაერის წნევის მაჩვენებელი აპარატურის მოქმედების შესახებ და ამასთან მიუთითებს გადართვების ზუსტ დროს.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი განათლება - ელექტრიკოსი.
- ელ.დანადგარებთან (მათ შორის მაღალი ძაბვის) მუშაობის მინიმუმ 3 წლის სტაჟი.
- კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენების უნარი და ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისის რეგიონალური ქსელი, ქვესადგურები „ნავთლუღი-220“ და „დიდუბე-220“.

6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 22 აპრილამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.