ლიცენზიები და სერთიფიკატები

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (სსე) არის საქართველოს გადამცემი სისტემის ოპერატორი, რომელიც ფლობს საქართველოს მარეგულირებელი ორგანოს (საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია) მიერ გაცემულ ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიებს, ასევე „ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების ლიცენზიას საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის სეგმენტისათვის".

იხილეთ ბმულები: გადაცემის ლიცენზია, დისპეტჩერიზაციის ლიცენზია

სსე ასევე ფლობს სერტიფიკაციის საერთაშორისო ქსელის (IQNET) და გერმანიის ხარისხის კონტროლის სერტიფიკაციის ასოციაციის (DQS) მიერ გაცემულ სერტიფიკატებს.

იხილეთ ბმულები: IQNET სერთიფიკატი, ISO 9001 სერთიფიკატი DQS