შვილობილი კომპანიები

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ არის ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიანტის - შპს ,,ენერგოტრანსის“ 100%-ანი წილის მფლობელი და თურქეთში დაფუძნებული კომპანიის - ,,ქარჩალ ენერჯის“ 99%-ანი წილის მფლობელი.