ძირითადი მაჩვენებლები

ქვემოთ მოცემულია ცხრილები ძირითადი მაჩვენებლებით და კოეფიციენტებით, რომლებიც ეყრდნობა სსე-ს აუდიტის დასკვნის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს. თანხა მოცემულია ათას ლარებში.

ძირითადი მაჩვენებლები20112012201320142015 20162017
საოპერაციო შემოსავალი54 95254 15461 33786 210104 341120159133 370
EBITDA *31 41529 49037 02649 49669 23773 57091 851
ცვეთა და ამორტიზაცია-31321-32 409-33 096-51 122-50 350-51 801-56 010
საოპერაციო მოგება94-2 9193 930-1 62618 88721 769 35 841
ფინანსური ხარჯი (საკურსო ზარალის ჩათვლით)-11 314-18 866-64 75-27 083-136 695-96 756-108 792
მოგება მოგების გადასახადამდე24 605-14 553-57 5253 654-115 169-71 773 -70 207
სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში19 275-10 862-63 0353 572-113 332-79 737 -70 247
სულ აქტივები848 2101 024 3591 023 2701 078 3911 144 4971 272 3451 101 540

* საოპერაციო მოგებას დამატებული ცვეთა და ამორტიზაცია

ძირითადი კოეფიციენტები2011201220132014201520162017
გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე3%-2%-6%0%-11%-6%-12%
უკუგება კაპიტალზე7%-4%-29%1%-74%-77%-40%
კაპიტალის წილი35%28%21%24%13%8%16%
EBITDA მარჟა57%54%60%57%66%61%69%
აქტივების ბრუნვა6%5%6%8%9%9%12%

ძირითადი კოეფიციენტების განმარტება:

გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე = მოგება მოგების გადასახადამდე / (მთლიან აქტივებს - მიმდინარე ვალდებულებები)

უკუგება კაპიტალზე = სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში / სულ კაპიტალზე

კაპიტალის წილი = სულ კაპიტალი / სულ აქტივები

EBITDA მარჟა = EBITDA / საოპერაციო შემოსავალი

აქტივების ბრუნვა = საოპერაციო შემოსავალი / სულ აქტივები