ძირითადი მაჩვენებლები

ქვემოთ მოცემულია ცხრილები ძირითადი მაჩვენებლებით და კოეფიციენტებით, რომლებიც ეყრდნობა სსე-ს აუდიტის დასკვნის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს. თანხა მოცემულია ათას ლარებში.

ძირითადი მაჩვენებლები201320142015 2016201720182019
საოპერაციო შემოსავალი61 33786 210104 341120 159133 370 227 050235 010
EBITDA *37 02649 49669 23773 57091 851 112 669 142 123
ცვეთა და ამორტიზაცია-33 096-51 122-50 350-51 801-56 010-46 924-45 121
საოპერაციო მოგება3 930-1 62618 88721 769 35 84165 74597 002
ფინანსური ხარჯი (საკურსო ზარალის ჩათვლით)-6 475-27 083-136 695-96 756-108 792-26 739 -80 852
მოგება მოგების გადასახადამდე-57 5253 654-115 169-71 773 -70 207 46 78530 745
სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში-63 0353 572-113 332-79 737 -70 24746 74330 702
სულ აქტივები1 023 2701 078 3911 144 4971 272 3451 101 5401 129 9651 172 268

* საოპერაციო მოგებას დამატებული ცვეთა და ამორტიზაცია

ძირითადი კოეფიციენტები2013201420152016201720182019
გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე-6%0%-11%-6%-12%9%3%
უკუგება კაპიტალზე-29%1%-74%-77%-40%37%37%
კაპიტალის წილი21%24%13%8%16%11%7%
EBITDA მარჟა60%57%66%61%69%50%60%
აქტივების ბრუნვა6%8%9%9%12%20%20%

ძირითადი კოეფიციენტების განმარტება:

გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგება მოგების გადასახადამდე = მოგება მოგების გადასახადამდე / (მთლიან აქტივებს - მიმდინარე ვალდებულებები)

უკუგება კაპიტალზე = სულ სრული მოგება/ზარალი წლის განმავლობაში / სულ კაპიტალზე

კაპიტალის წილი = სულ კაპიტალი / სულ აქტივები

EBITDA მარჟა = EBITDA / საოპერაციო შემოსავალი

აქტივების ბრუნვა = საოპერაციო შემოსავალი / სულ აქტივები