სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ 110 კვ. ეგხ „ხუდონის“ რეკონსტრუქციისათვის შეცვლილი უბნის მიმართულების გასწვრივ რელიეფის ჩახაზვის მომსახურების შესყიდვაზე გამოცხადებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის #SPA170001841 ტექნიკურ პირობაში მოცემული ეგხ-ს მიმართულების *ShP ფაილები იხილეთ თანდართულ ფაილებში:

2017-01-27 

პროექტები